Line URL
Line URL
Line URL

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS


โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ้านฆ้อง

โรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ร่วมกันทำความสะอาด วัดบ้านฆ้อง ทางโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ผู้ผลิตสิงห์มอร์ตาร์ ได้ติดต่อประสานงานกับทางวัดบ้านฆ้องน้อย ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อเข้าไปทำ Big Cleaning Day ร่วมกับทางวัด โดยปกติทางวัดบ้านฆ้องน้อยถือเป็น สถานที่ศูนย์รวมจิดใจของสังคมชุมชนในระแวกนั้น ทางโรงปูนซีเมนต์ไวท์คลาวน์ ได้เช้าไปทำความสะอาดในทุกส่วน พร้อมทั้งยังมอบปัจจัยให้กับวัดสม่ำเสมอในทุกปี

Tags : โรงปูน, สิงห์มอร์ตาร์, ไวท์คลาวน์, เพื่อสังคม, กิจกรรมเพื่อสังคม, ปูนสิงห์, กวาดวัด,